Archive for the Stan zareklamowania Category

BOHATEROWIE Z KTÓRYMI OBCUJĄ DZIECI

Bohaterowie, z którymi obcują dzieci i młodzież, przekonują sugestywnie, iż podsta­wowymi prawami człowieka są prawo do maksymalnej konsumpcji wszelkich dóbr zarówno materialnych, jak i erotycznych. Seriale cią­gnące się bez końca i bez sensu; filmy, w których typowy bohater to osi­łek, wyposażony w precyzyjne narzędzia zabijania i wykreowany do roli bożyszcza; seks uprawiany dla sportu bez granic wiekowych i obycza­jowych – oto treści, wobec których dzieci są bezbronne. Nie potrafią wartościować przekazywanych treści, nie mają mechanizmów umożli­wiających im odczucie konwencji czy gatunku, odróżnienie fikcji od prawdy.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

DOKŁADNE REPORTAŻE

Plotki o życiu gwiazd, porady dotyczące kosmetyków, mody czy odżywiania są bardziej poczytne, niż najbardziej wartościowe książki . Najpopularniejsze pisma młodzieżowe, adresowane do ludzi w wieku 12-19 lat, („Bravo”, „Bravo Girl”, „Dziewczyna”, „Popcorn”) koncen­trują się głównie na sprawach muzyki i seksu. Tytuły i podtytuły zapo­wiadają następujące treści: „Ekstaza w rytmie techno”; „Madonna – ostra i sexy”; „Erotyczny show”. Reportaże to dokładne, często grani­czące z perwersją opisy przeżyć seksualnych.  W „Bravo jest stała ru­bryka „Mój pierwszy raz”, w której młodzi czytelnicy przedstawiają szczegółowe opisy przebiegu swojego pierwszego stosunku seksualnego.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

NIESKOŃCZONOŚĆ PRZYKŁADÓW

Przykłady można mnożyć w nieskończoność — hedonizm i seks dominu­ją. Wszystko to zresztą można zobaczyć na ekranach telewizorów, włą­czając program lub kasetę video. Walka z tymi zjawiskami przypomina nieco starcie Don Kichota z wiatrakami, na współczesny rynek mediów trzeba więc patrzeć w dwo­jaki sposób: przez pryzmat efektów wychowawczych (wpływu mediów na odbiorcę) oraz zadań o charakterze wychowawczym, jakie ze wzglę­du na powstałą sytuację są wyzwaniem dla. państwa, społeczeństwa, jed­nostek . Wielkie zadanie do spełnienia mają media publiczne, które we współdziałaniu ze szkołą i instytucjami kulturalnymi powinny być *łla młodego odbiorcy swoistego rodzaju przewodnikiem po świecie.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

UŚWIADOMIENIE MŁODYM

W tym również świecie mediów, kreatywnie prowadząc poprzez zawiłe ścieżki tego niezwykle fascynującego, aczkolwiek niebezpiecznego labi­ryntu. Dzieci już od najmłodszych lat powinny być przygotowywane do aktywnego, twórczego i krytycznego odbioru treści prezentowanych przez media. Społeczeństwo, a zwłaszcza ludzie odpowiadający za los młodego pokolenia, muszą sobie uświadomić, że już na początku wieku system szkolny stracił monopol na kształcenie i wychowanie. Obecnie jest to tylko jedną z wielu instytucji mających wpływ na dzieci i mło­dzież.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SZKOŁA W MEDIACH

W mediach szkoła zyskała zarówno partnera, jak i konkurenta. Lata doświadczeń wskazują, iż przeważa aspekt konkurencji, w której szkoła przegrywa, ale wcale nie musi tak być. Potrzebna jest świado­mość zagrożeń, konieczności działań, recept na nie, popartych doświad­czeniami i analizą o charakterze naukowym, a także wola polityczna. W Polsce wolność mediów wzięła górę, nie zdecydowano się na jednoznacz­ne zapisy w Ustawie o radiofonii i telewizji zadań o charakterze eduka­cyjnym jako priorytetowych. Mogło to stanowić skuteczne i właściwe reguły postępowania w przypadku powstałych kolizji.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

BADANIA NAD ZAWARTOŚCIĄ TREŚCI

Badania nad zawartością treści wszystkich programów dla dzieci w polskiej telewizji publicznej, wykonane w ciągu jednego, losowo wy­branego tygodnia, bynajmniej nie napawają optymizmem, jeżeli chodzi o    aspekt wychowawczy . Charakter edukacyjny miało jedynie 21 pro­gramów (31%), w tym 4 lekcje języka angielskiego, 1 reportaż, 1 pro­gram przyrodniczy i 1 program religijny. Zwraca uwagę mała liczba i różnorodność programów edukacyjnych. Programy rozrywkowe i filmy stanowiły 69% programów, z czego 2/3 zawierały emocje jednoznacznie negatywne. Blisko połowa (49%) programów nie posiadała żadnej idei przewodniej, więcej niż połowa (59%) – nie zawierała żadnych informa­cji wzbogacających wiedzę.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

W PROGRAMACH INFORMACYJNYCH

W programach informacyjnych pojawiał się aspekt „antyinformacji” i negatywnych wzorów zachowań (np. w „5– 10-15” pokazano dzieci prawie 15-letnie zwiedzające jaskinię bez opie­ki dorosłych, które rozdzielały się i szły samotnie w niedostosowanym do wycieczki stroju). Klimat emocjonalny programów, zdaniem badaczy, bardziej sprzyjał podnieceniu, oszołomieniu, nadruchliwości, powstawa­niu patologii psychicznej i zaburzeniom typu psychopatycznego, niż koncentracji i nauce. Ogólnie korzystniej, wypadały programy polskie niż zagraniczne.  W przypadku najsilniejszego medium – telewizji – dzieci uczą się przez samą obserwację.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

Dotyczy to również sfer związanych z kształto­waniem osobowości, wychowaniem. Wyuczone zachowania mogą się dopiero ujawnić przy wystąpieniu sprzyjających okoliczności.Media posiadają ogromne możliwości w dziedzinie edukacji. Mogą wzbogacać wiedzę dziecka, stwarzać dodatkowe możliwości zdobycia wiedzy dzieciom i młodzieży pochodzącym z uboższych, mniej wykształ­conych warstw społecznych. Oglądanie programów edukacyjnych sprzyja szybszemu nabieraniu umiejętności poznawczych i dojrzałości szkolnej dziecka. Jeżeli programy nasycone są treściami prospołecznymi, owocu­je to powstawaniem tego typu zachowań w kontaktach interpersonal­nych dziecka.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

WNIOSKI BADACZY

Do takich wniosków doszli badacze obserwujący efekty telewizji edukacyjnej. Jedyny problem tkwi w tym, iż – jak wielokrot­nie podkreślałam – ten typ telewizji nie dominuje, nie jest preferowa­ny zarówno przez media, jak i rodziców. Nie wytrzymuje konkurencji z „atrakcyjniejszymi” programami komercyjnymi, obecnymi o wszelkich porach i we wszystkich mediach, niezależnie od tego, czy mają one cha­rakter publiczny czy prywatny.   Często w naszymi codziennym życiu stykamy się ze stwierdzeniem, że żyjemy w świecie „agresywnych mediów”. Stwierdzenie to ma nie­wątpliwie dwojakie znaczenie.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.